1 5 6 7 8 9  11 12
ACETYL­SERYL­TYROSYL­SERYL­ISO­LEUCYL­THREONYL­SERYL­PROLYL­SERYL­GLUTAMINYL­PHENYL­ALANYL­VALYL­PHENYL­ALANYL­LEUCYL­SERYL­SERYL­VALYL­TRYPTOPHYL­ALANYL­ASPARTYL­PROLYL­ISOLEUCYL­GLUTAMYL­LEUCYL­LEUCYL­ASPARAGINYL­VALYL­CYSTEINYL­THREONYL­SERYL­SERYL­LEUCYL­GLYCYL­ASPARAGINYL­GLUTAMINYL­PHENYL­ALANYL­GLUTAMINYL­THREONYL­GLUTAMINYL­GLUTAMINYL­ALANYL­ARGINYL­THREONYL­THREONYL­GLUTAMINYL­VALYL­GLUTAMINYL­GLUTAMINYL­PHENYL­ALANYL­SERYL­GLUTAMINYL­VALYL­TRYPTOPHYL­LYSYL­PROLYL­PHENYL­ALANYL­PROLYL­GLUTAMINYL­SERYL­THREONYL­VALYL­ARGINYL­PHENYL­ALANYL­PROLYL­GLYCYL­ASPARTYL­VALYL­TYROSYL­LYSYL­VALYL­TYROSYL­ARGINYL­TYROSYL­ASPARAGINYL­ALANYL­VALYL­LEUCYL­ASPARTYL­PROLYL­LEUCYL­ISOLEUCYL­THREONYL­ALANYL­LEUCYL­LEUCYL­GLYCYL­THREONYL­PHENYL­ALANYL­ASPARTYL­THREONYL­ARGINYL­ASPARAGINYL­ARGINYL­ISOLEUCYL­ISOLEUCYL­GLUTAMYL­VALYL­GLUTAMYL­ASPARAGINYL­GLUTAMINYL­GLUTAMINYL­SERYL­PROLYL­THREONYL­THREONYL­ALANYL­GLUTAMYL­THREONYL­LEUCYL­ASPARTYL­ALANYL­THREONYL­ARGINYL­ARGINYL­VALYL­ASPARTYL­ASPARTYL­ALANYL­THREONYL­VALYL­ALANYL­ISOLEUCYL­ARGINYL­SERYL­ALANYL­ASPARAGINYL­ISOLEUCYL­ASPARAGINYL­LEUCYL­VALYL­ASPARAGINYL­GLUTAMYL­LEUCYL­VALYL­ARGINYL­GLYCYL­THREONYL­GLYCYL­LEUCYL­TYROSYL­ASPARAGINYL­GLUTAMINYL­ASPARAGINYL­THREONYL­PHENYL­ALANYL­GLUTAMYL­SERYL­METHIONYL­SERYL­GLYCYL­LEUCYL­VALYL­TRYPTOPHYL­THREONYL­SERYL­ALANYL­PROLYL­ALANYL­SERINEmethionylglutaminylarginyltyrosylglutamylserylleucylphen-
ylalanylalanylglutaminylleucyllysylglutamylarginyllysylgluta-
mylglysylalanylphenylalanylvalylprolylphenylalanylyalylthre-
onylleucylglcycylaspartylprolylglicylisoleucyglutamylgluta-
minlserylleucyllysylisoleucylaspartylthreonylleucylisoleu-
cylglutamylalanylglyclyalanylaspartylalanylleucyglutamylle-
ucylgluycylisoleucylproluylphenylalanyserylaspartyprolylleu-
celalanylaspartylglycylprolylthreonylisolleucyglutaminylaspa-
raginylalanythreonylleucylarginylalanylphenylalanylalanylal-
anylglycylvalylthreonylprolylalanylglutaminylcysteinylphen-
ylalanylglglutamylmethionylleucyalanylleucylisoleucylarginyl-
glutaminyllysylhistidylprolyuthreonylisoleucylprolylisoleuc-
ylglycylleucylleucylmethionyltyrosylalanylasbaraginylleucyl-
valylphenylalanylsparaginyyllysylglycylisoleucylaspartylglut-
amylphenylalanylyltyrosylalanylglutaminylcysteinylglutamyll-
ysylvalylglycylvalylspartylserylvalylleucylvallalanylaspart-
ylvalylprolylvalvlglutaminylglutamylserylalanylprolylpheny-
lalalrginylglutaminylalanylalanylleucylarginylhistidylasp-
araginylvalylalalprolylisoleucylphenylalanylisoleucylcystei-
nylprolyprolylaspartylalanylaspartylaspartyspartyleucylle-
ucylarginylglutaminylisoleucylalanylseryltyroslglycylargin-
ylglycyltyrosylthreonyltyrosylleucylleucylserylarginlalanyl-
glycylvalylthreonylglycylalanylglutamylasparaginylarginyla-
nylalanylleucylprolylleucylaspaaginylhistidylleucylvalylalan-
yllysylleucyllysylglutamyltyrosylasparagimylalanylalanypro-
lylprolylleucylglutaminylglycylphenlalanylglycylisoleyucyls-
erylalanylprolylaspartylglutaminylvalyllysylalanylalanylisol-
eucylalspartylalanylglycylalanylalanylglycylalanylasoleucylse-
rylglycylserylalanylisoleucylbalyllysylisoleucylisoleucylgluta-
mylglutaminylhistidylasparaginylisoleucylglutamylpronylglu-0
tamyllysylmethionylluecylalanylalanyoeucyllysylvalylpheny-
lalanylvalylglutamilylprolylmethionyllysylalanylalanylthreo-
nylarginylserine.

sorry after i typed it i relized half of it was in caps
That is not the longest word in the dictionary. Because when I spell check the word it comes up as not a word... ^.^
Students: Are you brave enough to let our tutors analyse your pronunciation?
Dear sirs,

May i ask what does this word mean

because i am doing this for a school project,

so if you can get back to me that would be great

yours sincerely

jessica wall
who r u?? and where do you live??? :-?
Hay Zabik, this is not fair. This is not the way to respond to any question. If you know the word just type and not to type those letters that you find in the keyboard.Emotion: angry
Site Hint: Check out our list of pronunciation videos.
this is the longes word in the world. Don't ask what it means

kyyhkyslakkahillotaatelipalmusunnuntaikävelykatujuhla-
koristehedelmäkaramellimassatuotevalvontalaitteisto-
testauslaboratoriokäyttökertatulitikkuviinapiilohomo-
kaasulasersädehoitokotikaljakimblemestaruussarjakuva-
ristikkokilpajuoksuhiekka-aavikkoluonto-ohjelmauusinta-
vaalikokousedustusmeno-paluuruuhkabussivuoropysäköinti-
sakkolihakoukkuselkänahkavyöruusukasvimaamunajuustomaito-
rasvaimunestepinta-alahuulipunakampelaverkkomahalasku-
harjoituskrapula-aamukampapellavaöljykriisiapukeinolonkkalepo-
lomarusketusrajatietoteollisuuskiinteistömarkkinointi-
diplomi-insinööriopiskelijaperinnemaisema-arkkitehti-
kilta-aktiivihiiliteräsbetonivalurautaristisiitoshärkä-
pizzamaustevoipaperiroskapostimerkkisavusaunavastaprotesti-
marssivapautusliikevaihtoväliarvojoukkopakomatkaopas-
koirakantakorttitaikatalvisotakunniajäsenetupuolikuiva-
rehuvilja-aittakorpisuomaastohiihtoputkitiivistesilikoni-
rintataskuvaraslähtöliukumiinakenttäkeitinvesihanasaari-
ryhmätyömyyrävuosikurssikirjapainopistetulotukivarsikenkä-
kauppaopistoupseerikerhohuonepalveluammattikoulupoika-
tyttöenergiatalousaluelaajennustarvehierarkiakaavio-
suunnittelupäätöspäivävientisulkuporttiteoriapohjakunto-
urheiluruutuässäpariluistelutyylituomaripelimies-
voimisteluvideokulmakarvakuonokoppalakkipäämääräalennus-
tilataksimittarimatopurkkikeittoastiakaappipakastin-
yhdistelmälukkoseppähenkilötunnussanaleikkikalupakkipussi-
eläinkoeponnistuslautakuntalakitekstiseikkailuleiri-
telttakangaspuujalkasienipiirakkareseptivihkopakkaus-
muovikuularuiskumaalaustarvikevarastohyllymetrilakuavain-
naulakkovartiopäällikkötasogeometriavirhevaihtosähkökazoo-
pillihousupukupellehyppylankakeräkaaliaivovuotosuoja-
vaatekappalemyyntitykkilavatanssiaskelmoottoripyörä-
koppisiemenperunapalstajakoviivaintegraalioperaattori-
algebraoppilaitoskompleksilukusuoraveto-oikeusmurha-
asevarikkopilttuu

This word has exactly 1787 letters
Who can help me?????

My teacher give me a list which have about 5000 word .she ask me to write an article use this 5000 words ,each word must be use at least once .and total words of the article is below 15000. It's so difficult for me .I am a chinese ,who want to help me ,please contact me ,email is Email Removed I will send you the list which include the 5000 words.
RincewindWhat about the longest one syllable word? With a sense of irony, I propose "stretched."
screeched
Students: We have free audio pronunciation exercises.
I think the most meaningful word (sorry IF this is out of topic) is FAMILY the meaning is:

F-ather

A-nd

M-other

I

L-ove

Y-ou
Show more