vocotruyen or Vietnamese Traditional Martial Art

Côn thuật

Clip 1 :
NcXN5qii2O4

Clip 2 :
k-910Cn5ZGQ


Côn Tam Khúc
Clip 1 :
QoE3NBoVRR0

Clip 2 :
fo1rpt__kIM


Nhuyễn Tiên
VCdd1e9FELw


Đại đao

Clip 1 :
0JCJffiMEQg

Clip 2 :
WgqKZoIjD1U


Thương thuật
Clip 1:
zvOv6OAKrRc


Song kiếm nam
Clip 1:
y3-ZnZkBaGM


Quạt
Clip 2:
RYjyfAAE_ik


Quyền thuật


Clip 1:
W4JyOth6XEs

Clip 2:
Q_UyY3e29pA
Cool. Emotion: smile
WOW!!! Thanks heaps for these clips!!