an image
an image
Oct 26 2013 11:57:29
I guess you are a vietnamese
hi Vi, nice to meet you " bà mới tham gia hả, t Duyên A1 nè"